Etický a protikorupční program

Koncern STV INVEST a.s. klade důraz na to, aby při výkonu veškerých činností společností, které jsou součástí Koncernu, byly za všech okolností dodržovány právní předpisy, pravidla etiky, morálky a poctivého obchodního styku. V důsledku nastavení těchto standardů Koncernu STV INVEST a.s. byl v rámci Compliance programu přijat Etický a Protikorupční kodex (viz příloha dole) obsahující základní zásady, hodnoty a pravidla Koncernu.

Korupce je jedním z nejzávažnějších problémů posledních let, proto boj s korupcí je jednou ze stěžejních priorit společnosti STV GROUP, resp. STV INVEST. Hlavním impulsem k zaujmutí této pozice je usnesení Vlády ČR ze dne 15. prosince 2014, která schválila Vládní koncepci boje s korupcí.

Za účelem napomáhání zjištění a odstranění protiprávního nebo neetického jednání, je zřízena Etická a protikorupční komise, jejímiž členy jsou Pavla Kovářová, předseda této komise, dále Pavel Beran a Veronika Spěváková.

Etická a protikorupční komise slouží nejen pro zaměstnance Koncernu STV INVEST a.s., ale i pro obchodní partnery a další osoby, které mohou (nejen) jejím prostřednictvím činit oznámení o porušení Koncernem schválených pravidel etického chování.

Všechna oznámení budou důkladně prošetřena Etickou a protikorupční komisí a v případě zjištění porušení budou přijata opatření k nápravě.

Oznámení je možné podat:

  • osobně, a to buď vedoucímu zaměstnanci nebo přímo členovi Etické a protikorupční komisi, ale i anonymně, a to:
  • telefonicky  na tel. číslo +420 274 012 208
  • emailem na adresu ethical@stvgroup.cz
  • písemně na adresu STV INVEST a.s., Etická a protikorupční komise, Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4 - Nusle

Etická a protikurupční komise potvrdí přijetí Vašeho oznámení, nejedná-li se o anonymní oznámení, nejpozději ve lhůtě sedmi dnů od jeho přijetí.

O výsledku šetření Etické a protikorupční komise budete rovněž informováni za předpokladu, že jste nepodali anonymní oznámení, nejpozději ve lhůtě 3 (tří) měsíců od přijetí oznámení.

 


Soubory ke stažení